The Float Foundation, ANBI geregistreerd, elke euro naar het goede doel...

Verslag van het bezoek van Henk van Zijtveldaan het weeshuis in Battambong Cambodja van maart/april 2011. Ik breng dit bezoek samen met Arie Bloed, de man die dit project voor onze organisatie gevonden heeft.

Na een lange vlucht met overstap in Kuala Lumpurlanden we eindelijk in Phnom Penh. Onze vast agent in Cambodja, Vireak ANN, haalt me op van het vliegveld en we nemen het door opgestelde overvolle programma door.

We beginnen met een meeting met de directie van de Happy Tree organisatie Dr Jerry Wong (van het hoofdkantoor in china) en Noel Tao de plaatselijke directeur. Happy Tree is de hoofdsponsor van het weeshuis in Phnom Penh waarvan ons weeshuis in Battambong weer een dependance is. Kern van de bespreking is dat we gezamenlijk op willen trekken om te komen tot een heldere afstemming van de te hanteren criteria voor in en uitstroom van kinderen. Verder willen we komen tot een gezamenlijke aanpak bij de uitstroom van kinderen om zo te waarborgen dat ze óf op een goede werkplek terecht komen óf verder kunnen studeren. Besloten wordt tot samenwerking op deze gebieden. Verder heeft Happy Tree een nieuw eigen huis opgericht buiten Phnom Penh. Dit huis zullen we aan het eind van de trip bezoeken.

Hierna hebben we een bespreking gehad met Mr Meas Yuth de directeur van het weeshuis in Phnom Penh. Het huis in Phnom Penh is verhuis naar een nieuwe locatie. Een gebouw in steen met goed plaveisel. Een echte verbetering t.o.v. de vorige locatie en je kunt ook merken dat de kinderen (65) het er goed naar de zin hebben. We bespreken de algemene gang van zaken en met name natuurlijk in ons huis. Verder nemen we door wat we besproken hebben met de directie van Happy Tree. Mr Yuth zal een duidelijk inbreng hebben in de implementatie van de voorstellen. Onze agente Vireak zal de verdere voortgang hiervan bewaken.

De volgende dag vertrekken we vroeg vanuit Phnom Penh naar Battambong. Als eerste bezoeken we ons weeshuis. Er is gebleken dat zich onder de ondergrond van ons weeshuis een schoon water bron bevindt. In het afgelopen jaar is in samenwerking met een particulier bedrijf gestart met het oppompen en verkopen van schoon water. De verkoop vindt plaats in de omgeving en dient met name als schoon water om voedsel te bereiden. Verder kan het als drinkwater dienen. Tot november 2011 zijn de inkomsten voor het particuliere bedrijf die zo haar investering in de installaties terug verdient. Hierna zullen de verdiensten samen gedeeld worden waarmee voor een deel eigen financiering ontstaat van ons weeshuis. Een zeer goed initiatief!

Met de directie nemen we de gang van zaken in het huis door. We zijn van mening dat naast de normale schoolse activiteiten er ook oog moet zijn voor meer creatieve activiteiten. Er zal een schilders activiteit worden opgezet welke buiten ons budget om door een particulier gefinancierd wordt. Tevens zal de directie andere initiatieven ontplooien.

Hiernaast bespreken we de situatie van het eerste kind uit ons huis wat volgend jaar 18 wordt en dus het huis moet verlaten. We spreken af dit op te zullen nemen met het Australische weeshuis van de HFCC organisatie die ook in Battambong gevestigd is en welke we hierna bezoeken. Omdat het hier een kind betreft die voor vervolgstudie in aanmerking zou moeten komen willen we trachten hier een gezamenlijk plan voor te ontwikkelen met de Australiërs. In 2013 gaan nog 9 kinderen ons huis verlaten wegens de leeftijd van 18 jaar dus het wordt ook tijd dat op dit punt beleid gemaakt wordt. Samen wet de Amerikaanse reisorganisatie Rustic Pathway is in het afgelopen jaar een douche gelegenheid op ons terrein gebouwd. Een goede verbetering ware het niet dat de pomp niet goed functioneert. Dat duurt dan in Cambodja rustig enige maanden voordat hier iets aan gedaan wordt en dat is dan weer jammer. Afgesproken is dat dit per omgaande gerepareerd gaat worden en op het moment dat wij dit schrijven hebben we van Vireak begrepen dat dit ook echt is gebeurd.

Na nog een potje voetballen met de jongens en volleyballen met de meiden (ik had ballen meegenomen en die waren welkom) in een temperatuur van ongeveer 37 graden nemen we zwetend afscheid.

Hierna bezoeken we HFCC, onze Australische vrienden waar we de vorige ontmoeting mee afgesproken hebben dat zijn medische check-ups per maand zullen verzorgen in ons huis omdat zij beschikken over een eigen arts en zuster. In dit huis heeft een directie wijziging plaatsgevonden. We maken kennis met de nieuwe directrice. Zij is Cambodjaanse en dat helpt in de onderlinge communicatie en begrip van lands wijs lands eer. Tijdens het gesprek blijkt dat het afgesproken gezondheidszorg project toch wat in het slop geraakt is tijdens de directie wisseling in het Australische huis. Afgesproken wordt om dit beter gezamenlijk op te pakken. Verder bespreken we uitgebreid de “problematiek” van het uitstromen van kinderen van 18 jaar. Ook in hun huis is de problematiek dezelfde. We besluiten te onderzoeken of het mogelijk is om een gezamenlijk huis te huren in de buurt van de universiteit voor kinderen die verder gaan studeren. Per kind komt het neer op een totale kostenpost van $ 1.500 per jaar per kind gedurende 3 jaar voor huisvesting , levensonderhoud etc etc . Hierbij heeft het Australische huis een afspraak met de universiteit dat kinderen uit hun huis geen collegegelden hoeven te betalen en wij kunnen op deze deal meeliften. We spreken af dit gezamenlijk te zullen aanpakken waarbij we voor de individuele kinderen specifieke sponsoren zullen zoeken.

Hierna hadden we nog een afspraak met de juist opgerichte Rotary in Battambong. Deze afdeling is recent operationeel en wij hebben gevraagd of zij er voor voelen om ons project te helpen sponsoren dan wel dat zij het project gaan trekken en wij voor hun sponsor worden. Als dit zou lukken geeft dit in elk geval een sterke plaatselijke binding. Thans zijn zij druk doende hun organisatie op te zetten maar ze hebben toegezegd hier begin 2012 nader op terug te komen. De eerste contacten zijn gelegd en je weet maar nooit waar dit alles toe leidt.

De volgende dag terug reizen naar Phnom Penh en een bezoek brengen aan het huis in oprichting van de Happy Tree organisatie. Het is een wat afgelegen plek maar het ziet er wel goed uit. Thans hebben ze 40 kinderen gehuisvest en zijn ze bezig met een deel nieuwbouw voor nog eens 40 kinderen.

Goed om te zien dat er op allerlei fronten initiatieven genomen worden om de meest kansarme kinderen te helpen.

Tenslotte gegeten met Vireak en Arie Bloed en de hele trip nog maar eens de revue laten passeren en getracht hieruit weer actieplannen voor de toekomst te maken. Hierbij zal de nadruk liggen op organisatie, kinderen 18+ en huisvesting. Na deze gezellige afsluiting het vliegtuig maar weer in voor de lange trip terug met 12 uur overstap in Kuala Lumpur.

Het was goed weer gezien te hebben dat 50 kinderen in ons huis en onderdak, verzorging en scholing hebben. Zeer vermoeid maar wel voldaan onderweg naar huis

Mei 2011

Henk van Zijtveld